ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - කෝප්පායි - සංවර්ධන නිලධාරී අංශය

gn problems en

National Anthem En

performance reports en

photo

 

 අංකය    ග්‍රාම නිලධාරි අංශය අංක ග්‍රාම නිලධාරි අංශය රූප සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
1  J/257 ඉරුපාලෛ දකුණ  J 257  විස්වලින්ගම් මාතවන්  077 334 0522
2  J/258 ඉරුපාලෛ නැගෙනහිර  J 258  ඛිරුස්නපිල්ලෛ ථනුසියන්  077 344 8530
3  J/259  කල්වියන්කාඩු  J 259new  අරුල්රාසා ශ්‍රීතයාලිනි  076 273 8601
4  J/260 කෝප්පායි දකුණ  J 260  සංගීතා රමේෂ්  077 634 7096
 5  J/261 කෝප්පායි මධ්‍යස්ථානය  J 261  මරියනායකම් ජෝන්රෛඩෙන්  077 923 5597
 6  J/262 කෝප්පායි උතුර    අනිස්ටීනා සුහිර්තිනි ජෛසන්  077 188 8244
 7  J/263  උරුම්පිරායි බටහිර  J 263 සිවකාමි පත්මකාන්තන්  077 605 4483
 8  J/264  උරුම්පිරායි උතුර  J 264  මයූරන් පිරපාලිනි  077 267 9914
 9  J/265  උරුම්පිරායි දකුණ  J 265  විසුවලිංගම් තුශ්යන්තන්  077 619 1891
 10  J/266  උරුම්පිරායි නැගෙනහිර  J 266  පිටියබානු සිවතර්සන්  076 845 7387
 11  J/267  ඌරෙළු  J 267  පරමනාතන් මෝකනරාජා  077 959 4003
 12  J/268  නීර්වේලි දකුණ  J 268new  සුරේශ්කුමාර් නජීවා  077 117 0971
 13  J/269  නීර්වේලි උතුර  J 269  රාජරට්නම් සුකිර්තන්  077 511 7340
 14  J/270  නීර්වේලි බටහිර  J 270  සිවානන්තන් සුබාගිනි  077 367 5105
 15  J/271 සිරුප්පිට්ටි නැගෙනහිර  J 271  මකේන්තිරන් තනුසියා  077 959 5503
 16  J/272 සිරුප්පිට්ටි බටහිර  J 272  කෞරිකාන්තන් ලෝකේශ්  077 224 7556
 17  J/273  පුත්තූර් බටහිර  J 273  සුතාකරන් කනකපූරණි  077 628 3457
 18  J/274  පුත්තූර් උතුර  J 274  කුමරතීපන් සෙන්තිල්පිරියා  077 331 7257
 19  J/275  නවට්කිරි  J 275new  තවපාලන් නිරෝජිනි  071 901 1808
 20  J/276  ආවරංකාල් නැගෙනහිර  J 276  තම්පිරාජා නිතියවාණි  077 964 0029
 21  J/277  ආවරංකාල් බටහිර  J 277  මානික්කම් ජෙයකුමාර්  077 949 8025
 22  J/278  පුත්තූර් නැගෙනහිර  J 278new  චන්තිරන් නකුලකේසන්  077 960 2510
 23  J/279  අච්සෙලු  J 279  නීලවර්නන් පුශ්පරන්සිනි  077 615 8881
 24  J/280  වාතරවත්තෛ  J 280  කන්තප්පසේකරම් සිවඤනම්  077 716 4413
 25  J/281  පත්තමේනි  J 281  සිවලින්ගසෝති සබේසන්  077 670 1483
 26  J/282  තම්පාලෛ  J 282  සෙල්ලෛයා සෙල්වරතන්  077 972 5888
 27  J/283  ඉඩෛක්කාඩු  J 283  තයානිති පිරතීපන්  077 713 5186
 28  J/284  වළලායි  J 284  සන්මුකලින්ගම් සුකුනේශ්  077 900 0460
 29  J/285  අච්චුවේලි උතුර  J 285  සේනාතිරාජා ජෛසන්  077 571 4073
 30  J/286  අච්චුවේලි දකුණ  J 286  ඤානමාලා රාජවිනෝතන්  077 704 8160
 31  J/287  අච්චුවේලි බටහිර    සෙල්වරාජා කජතීපන්  077 725 0881

News & Events

05
මාර්2021
சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு

சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு

சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு...

04
මාර්2021
மகளிர் அபிவிருத்தி நிலைய வருடாந்த கண்காட்சி - 2021

மகளிர் அபிவிருத்தி நிலைய வருடாந்த கண்காட்சி - 2021

வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் கோப்பாய் பிரதேச...

08
පෙබ2021
73 வது சுதந்திர தினம்- 2021

73 வது சுதந்திர தினம்- 2021

73 வது சுதந்திர தினம் 2021.02.04  ம் திகதி...

01
පෙබ2021
பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் - 2020 - இரண்டாம் கட்டம்

பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் - 2020 - இரண்டாம் கட்டம்

பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் -...

01
පෙබ2021
பிரிவுபசார விழா - 2021

பிரிவுபசார விழா - 2021

எமது பிரதேச செயலக ஊழியர் நலன்புரி சங்கத்தினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட...

26
ජන2021
பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டம் - 2021

பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டம் - 2021

பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டமானது 16.01.2021 ஆம் திகதி...

01
ජන2021
2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

11
දෙසැ2020
Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions

Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions

Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions...

08
ඔක්2020
Sports Competitions between Registered Clubs - 2020

Sports Competitions between Registered Clubs - 2020

Award Ceremony of the Sports Competitions between Registered...

08
ඔක්2020
Honorable Minister Visit

Honorable Minister Visit

The Hon. Minister of Coconut, Kithul, Palmyrah and...

09
සැප්2020
Training under the Programme for Placement of Unemployed Graduates / Diploma Holders - 2020

Training under the Programme for Placement of Unemployed Graduates / Diploma Holders - 2020

Appointment letters were ceremonially presented to the...

08
ජූලි2020
The event of delivering cheques

The event of delivering cheques

The event of delivering cheques to the...

12
ජූනි2020
World Environmental Day-2020

World Environmental Day-2020

Marking the World Environmental Day, Environmentally appropriate...

03
ජූනි2020
The second phase of payments of Rs.5000

The second phase of payments of Rs.5000

  The second phase of payments of...

13
පෙබ2020
பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டியில் வெற்றி...

05
පෙබ2020
72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம் 2020.02.04  ம் திகதி...

27
ජන2020
வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

ஊழியா் நலன்புரிச்சங்கத்தினால் நடாத்தப்படும் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் நிகழ்வு 2020.01.18...

20
ජන2020
பொங்கல் விழா - 2020

பொங்கல் விழா - 2020

இன்று (2020.01.16) எமது பிரதேச செயலகத்தில் தைப்பொங்கல் நிகழ்வு...

Scroll To Top