ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - කෝප්පායි - සමෘද්ධි කොට්ඨාශ

gn problems en

National Anthem En

performance reports en

photo

 

 

Samurdhi  Head  Quarter Manager

Nagula copy 

Name : Miss Nagaratnam  Nagularani

Persional Tele phone No:-0776550170

Office Telephone Number :-021 223 1095

      

 

Samurdhi Bank Details

 

 Bank
Name  Designation   Telephone Number
Kopay Bank  -021 223 0488   
 MR VARATHARAJASARMA KETHESVARASARMA  Kopay Bank 2 Manager  SAMURDHI  MANAGER  077-6176637
 MR. UMAPATHISIVAM PAKEERATHAN    Ass. MANAGER  O71-8561903
 MR. THEVAKUMAR SUBAKARAN    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER  O77-9861480
 MISS . KISOKKUMAR RAJANI    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER   O77-6845860
 MRS . RAGKUMAR VIJAYAKULAMANI    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER  O77-5319685
 MR. THAMPITHTHURAI KETHEESAN    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER BANK  O77-6636377
MR.SIVASUPRAMANIYAM KARUNAKARAN   SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER -     Zonal Assistant O77-7149046

 

  Bank  Name   Designation   Telephone Number
     Sirupiddy Bank   -    021 205 8918    MRS.NAVENDRAN  GOWRIMALAR siruppiddy bank manager  SAMURDHI MANAGER  077-6567758
 MR.THANGAVELKARUNAIANANTHAM BALACHCHANDRAN    ASS. MANAGER  O776660166
 MR. THARMALINGAM KOKILANANTHAN    SAMURDHI DEVELOPMENT OFFICER(office)  O772220601
 MRS. PEREMATHAS KAVITHA    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER  O775631647
 MR. VISVANATHAN KOHILAN    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER  O776345863
 MS. PUMITHA  SINNATHURAI    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER  O771510549
 MR.SIVASUPRAMANIYAM KETHEESWARAN    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER  -Zonal Assistant  O775020999

 

 

 Bank Name  ggggggggggggg  Designation  Telephone Number
       Avarangal Bank   -   021 205 8512  MR SRITHARAN SRIKIRUSNAN    SAMURDHI MANAGER  O776063167
 MR ARUMUHAM  RAMANAN    ASS. MANAGER  O718561896
 MS. MARY MURIAL SELVARAJAH    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER  O772337046
 MRS. EDVEDRAJAH JUDESINA    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER  O779189460
 MR. SIVARATNAM VINORTH    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER  O777423753
 MRS. SASEELAN KANTHRUBY    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER  O772055446
 MR.DARMATHAS JEYAKUMAR    SAMURDHI  DEVELOPMENT OFFICER- Zonal Assistant  O776589237

 

 

 

 

 

Samurdhi Division Details

 

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
J/257 257 N.Umakanthan 0770782544 Mr. NADARASA UMAKANTHAN O770782544
J/258 258 A.Jeyasingam 0779486491 MR.ALAHARADNAM. JEYASINGAM O779486491
J/259 259 A.Jeyasingam ACCT 0779486491 MR.ALAHARADNAM. JEYASINGAM O779486491

J/260

 

260 S.Tharshika 0779195579 MR. THARSHIKA  SHANMUGAM O779195579
J/261 261 A.Pratheepan 0773461602 MR. ANTON PRATHEEPAN O773461602
J/262   MRS. KANTHALINGAM GOWRY O776141300
J/263 263 N.Logeswaran 0774174728 Mr. NADARASA LOGESWARAN O774174728
J/264  J264  MRS . MANORANJAN KUMUTHINI  O774058085
J/265  265 P.Sinthuja 0770494298  MS. SINTHUJA PATHMARASAN  O770494298
J/266  266 N.Umakanthan ACCT 0770782544  Mr. NADARASA UMAKANTHAN  O770782544
 J/267    MR. THAPENTHIRAM AKIL  O755292711
J/268 268 S.Jeyabalan 0778252384 MR.SELIJA  JEYABALAN O778252384
J/269   MR. MAHATHEVAN SUTHARSAN O766855024
J/270  270 M.Chandrasegaran 0779172724  MR. MANIKKAN CHANDRASEGARAN  O779172724
J/271  271 V.Sathiyaseelan 0772719666  MR. VINASITHAMBY SATHIYASEELAN  O772719666
J/272  272 S.Jeyabalan ACCT 0778252384  MR.SELIJA  JEYABALAN  O778252384
J/273  273 A.Premila 0772179616  MS. PREMALA  KANDASAMY  O772179616
 J/274  J274  MR.RAVINTHIRAN KOPITHAS  O772575113
 J/275    MR SIVSKURU AKILATHAS  O769949715
 J/276  J276  MR.VIGNESWARAN THANESWARN  O771625066
 J/277  277 P.Sevatkodiyan 0776354152  MR. PARAMANANTHAM SEVATKODIYON  O776354152
 J/278  278 N.Nelexan 0771649571  MR NALAINATHAN NELEXAN  O771649571
 J/279  279 R.Mayuran 0779789414  MR. RAMARASA MAYURAN  077-9789414
 J/280  280 S.Mathanagobi 0778449170  MR. SHENATHIRAJ MATHANAGOBI  O778449170
J/281  281 T.Tharmathurka 0772813514 MS. THUSITHAN THARMATHURKA O772813514
J/282  282 S.Sivakumar 0779074002 MR.SELLATHTHURI SIVAKUMAR 077-9074002
J/283  285 S.Premadas 0774048911 MR. SELVARASHA PREMADAS 077-4048911
J/284  284 T.Rajeswaran 0773248753 Mr. THANGARAJAH REJESWARAN O771346430
J/285  285 S.Premadas 0774048911 MR. SELVARASHA PREMADAS O774048911
J/286  286 A.Vathanarajah 0778295312 MR. ARUNTHAVARASA  VATHANARAJAH O778295312
J/287   MR.THARMARATNAM NAVENTHAN O776986561

{/sliders}

News & Events

05
මාර්2021
சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு

சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு

சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு...

04
මාර්2021
மகளிர் அபிவிருத்தி நிலைய வருடாந்த கண்காட்சி - 2021

மகளிர் அபிவிருத்தி நிலைய வருடாந்த கண்காட்சி - 2021

வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் கோப்பாய் பிரதேச...

08
පෙබ2021
73 வது சுதந்திர தினம்- 2021

73 வது சுதந்திர தினம்- 2021

73 வது சுதந்திர தினம் 2021.02.04  ம் திகதி...

01
පෙබ2021
பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் - 2020 - இரண்டாம் கட்டம்

பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் - 2020 - இரண்டாம் கட்டம்

பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் -...

01
පෙබ2021
பிரிவுபசார விழா - 2021

பிரிவுபசார விழா - 2021

எமது பிரதேச செயலக ஊழியர் நலன்புரி சங்கத்தினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட...

26
ජන2021
பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டம் - 2021

பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டம் - 2021

பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டமானது 16.01.2021 ஆம் திகதி...

01
ජන2021
2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

11
දෙසැ2020
Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions

Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions

Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions...

08
ඔක්2020
Sports Competitions between Registered Clubs - 2020

Sports Competitions between Registered Clubs - 2020

Award Ceremony of the Sports Competitions between Registered...

08
ඔක්2020
Honorable Minister Visit

Honorable Minister Visit

The Hon. Minister of Coconut, Kithul, Palmyrah and...

09
සැප්2020
Training under the Programme for Placement of Unemployed Graduates / Diploma Holders - 2020

Training under the Programme for Placement of Unemployed Graduates / Diploma Holders - 2020

Appointment letters were ceremonially presented to the...

08
ජූලි2020
The event of delivering cheques

The event of delivering cheques

The event of delivering cheques to the...

12
ජූනි2020
World Environmental Day-2020

World Environmental Day-2020

Marking the World Environmental Day, Environmentally appropriate...

03
ජූනි2020
The second phase of payments of Rs.5000

The second phase of payments of Rs.5000

  The second phase of payments of...

13
පෙබ2020
பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டியில் வெற்றி...

05
පෙබ2020
72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம் 2020.02.04  ம் திகதி...

27
ජන2020
வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

ஊழியா் நலன்புரிச்சங்கத்தினால் நடாத்தப்படும் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் நிகழ்வு 2020.01.18...

20
ජන2020
பொங்கல் விழா - 2020

பொங்கல் விழா - 2020

இன்று (2020.01.16) எமது பிரதேச செயலகத்தில் தைப்பொங்கல் நிகழ்வு...

Scroll To Top