ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - කෝප්පායි - සංවර්ධන අවශ්‍යතා

gn problems en

National Anthem En

performance reports en

photo

Divisional Secretariat, Kopay - NEEDS as at 2019.06.04  
S.No Name of the GN Division & number  Family Member Missing Person Social Integrated Houses Toilets Disable
Toilets
Landless Samurdhi
Payment
Disable
Payment
Electricity
 Connection
Livelihood
 Assistance
Kidney
1 Irupalai South J/257 727 2606 18 6 142 90 0 42 65 17 118 109 3
2 Irupalai East J/258 619 2030 6 5 164 34 1 115 45 22 30 27 4
3 Kalviyankadu J/259 713 2386 9 5 84 5 0 10 16 10 13 15  
4 Kopay South J/260 1102 3630 7 8 121 4 0 20 40 40 4 38 5
5 Kopay Centre J/261 1106 3619 6 13 178 15 0 80 45 31 11 46 2
6 Kopay North J/262 798 2558 14 15 50   0 53 75 27 7 10 4
7 Urumpirai West J/263 802 2600 4 1 115 14 2 120 22 33 6 17 4
8 Urumpirai North J/264 802 2698 3 9 148 28 0 76 14 14 44 29 4
9 Urumpirai South J/265 1215 4191 9 11 181 86 1 53 50 37 34 70 2
10 Urumpirai East J/266 805 2783 9 11 137 16 1 116 60 24 17 58 2
11 Urelu J/267 911 3206 7 5 249 114 17 71 140 42 51 44 1
12 Neervely South J/268 763 2377 5 9 82 24 0 6 42 23 5 35 3
13 Neervely North J/269 785 2133 11 6 109 30 0 99 50 23 33 34 2
14 Neervely West J/270 405 1281 3 0 48 5 2 6 87 13 9 21  
15 Sirupiddy East J/271 571 1806 2 1 82 30 0 45 121 29 21 45 3
16 Sirupiddy West J/272 700 2171 7 13 155 15 3 30 78 27 15 68 4
17 Puthur West J/273 962 3244 3 8 199 75 2 294 106 32 64 46 4
18 Puthur North J/274 474 1608 4 6 130 17 2 18 50 26 15 40 2
19 Navatkiri J/275 431 1397 3 2 104 18 1 9 62 20 19 51 1
20 Avarankal East J/276 419 1456 6 6 80 12 0 21 48 22 19 94  
21 Avarankal West J/277 753 2346 6 16 130 14 0 48 60 24 23 44 3
22 Puthur East J/278 1202 3777 19 37 277 74 0 4 95 63 46 52 1
23 Achchelu J/279 1046 3484 7 10 178 45 5 31 290 58 48 83 1
24 Vatharavathai J/280 310 1219 1 4 100 44 0 24 37 10 17 101  
25 Paththaimeni J/281 714 2323 2 5 162 34 0 18 18 24 35 70 3
26 Thampalai Kathiripai J/282 583 1943 9 5 135 14 2 21 27 33 23 56  
27 Idaikadu J/283 413 1123 3 1 69 2 1 23 84 14 12 42 2
28 Valalai J/284 510 1575 6 16 125 45 0 16 164 23 19 72  
29 Atchuvely North J/285 625 2131 5 8 105 12 2 68 63 27 6 29  
30 Atchuvely South J/286 993 3007 11 14 105 27 0 15 54 27 22 91 1
31 Atchuvely West J/287 780 2545 5 7 118 109 5 77 65 28 135 148 8
TOTAL 23039 75253 210 263 4062 1052 47 1629 2173 843 921 1685 69

News & Events

05
මාර්2021
சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு

சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு

சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு...

04
මාර්2021
மகளிர் அபிவிருத்தி நிலைய வருடாந்த கண்காட்சி - 2021

மகளிர் அபிவிருத்தி நிலைய வருடாந்த கண்காட்சி - 2021

வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் கோப்பாய் பிரதேச...

08
පෙබ2021
73 வது சுதந்திர தினம்- 2021

73 வது சுதந்திர தினம்- 2021

73 வது சுதந்திர தினம் 2021.02.04  ம் திகதி...

01
පෙබ2021
பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் - 2020 - இரண்டாம் கட்டம்

பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் - 2020 - இரண்டாம் கட்டம்

பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் -...

01
පෙබ2021
பிரிவுபசார விழா - 2021

பிரிவுபசார விழா - 2021

எமது பிரதேச செயலக ஊழியர் நலன்புரி சங்கத்தினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட...

26
ජන2021
பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டம் - 2021

பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டம் - 2021

பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டமானது 16.01.2021 ஆம் திகதி...

01
ජන2021
2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

11
දෙසැ2020
Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions

Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions

Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions...

08
ඔක්2020
Sports Competitions between Registered Clubs - 2020

Sports Competitions between Registered Clubs - 2020

Award Ceremony of the Sports Competitions between Registered...

08
ඔක්2020
Honorable Minister Visit

Honorable Minister Visit

The Hon. Minister of Coconut, Kithul, Palmyrah and...

09
සැප්2020
Training under the Programme for Placement of Unemployed Graduates / Diploma Holders - 2020

Training under the Programme for Placement of Unemployed Graduates / Diploma Holders - 2020

Appointment letters were ceremonially presented to the...

08
ජූලි2020
The event of delivering cheques

The event of delivering cheques

The event of delivering cheques to the...

12
ජූනි2020
World Environmental Day-2020

World Environmental Day-2020

Marking the World Environmental Day, Environmentally appropriate...

03
ජූනි2020
The second phase of payments of Rs.5000

The second phase of payments of Rs.5000

  The second phase of payments of...

13
පෙබ2020
பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டியில் வெற்றி...

05
පෙබ2020
72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம் 2020.02.04  ம் திகதி...

27
ජන2020
வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

ஊழியா் நலன்புரிச்சங்கத்தினால் நடாத்தப்படும் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் நிகழ்வு 2020.01.18...

20
ජන2020
பொங்கல் விழா - 2020

பொங்கல் விழா - 2020

இன்று (2020.01.16) எமது பிரதேச செயலகத்தில் தைப்பொங்கல் நிகழ்வு...

Scroll To Top