ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - කෝප්පායි - සේවක සංඛ්‍යා විස්තර

gn problems en

National Anthem En

performance reports en

photo

Our approved staff and the actual staff during the year 2020 as follows:

S.No Designation Approved Cadre Exiting Cadre Vacant Excess
01 Divisional Secretary 01 01 -  
02 Assistant Divisional Secretary 01 01 -  
03 Assistant Director of  Planning 01 02 - 01
04 Accountant 01 01 -  
05 Administrative Officer 01 01 -  
06 Administrative Grama Niladhari 01 01 -  
07 Additional District Registrar 01 01 -  
08 Translator (Tamil - English) 01 01 -  
09 Translator (Sinhala - Tamil ) 01 - 01  
10 Development Co-ordinator 01 01 -  
11 Development Officer 10 13 - 03
12 Development Officer(Development) 40 40 - -
13 Technical Officer 01 01 -  
14 Public Management Assistant I 17 17 -  
15 Public Management Assistant II 06 06 -  
16 Public Management Assistant III 11 11 -  
17 Grama Niladhari I 07 07 -  
18 Grama Niladhari III 24 19 - 05
19 Information & Communication Technology Assistant 01 01 -  
20 Technical Assistant 01 01 -  
21 Driver 02 02 -  
22 Office Employee - Special 04 03 - 01 
23 Office Employee III 07 07 -  

Divisional Secretariat,Kopay Staff Detail as at 31.05.2019

S.No Designation Male Female Total
1 Divisional Secretary   1 1
2 Asst.Divisional Secretary   1 1
3 Accountant   1 1
4 A.D.P   1 1
 5  A.D.P (Temp)   1    1 
6 AO   1    1 
7 G.S (Admin)  1   1
8 Translator    1 
9 PMA  4 30   34 
 10 TO  
 11 TA  
 12 OES  10   10 
 13 Driver  1     1
 14 DC   1   1
 15 DO - Planning   13   30 43
 16 DO - Pub Adm  1  12 13
 17 DO - Field - Other Ministry   4  24 28
 18 GS  17  9 26
 19 Samurthy  39  21 60
 20 Contract Basis TO   
 21 Graduate Trainee  14 
 22 Watcher (Vithatha Centre)   
 23 Teach. Trainee  1
 24 ADR   
 25 SSO   
 26 Pension Officer  
 27 Sports Officer   1
 28 Cultural Officer   
 29 HRDA   1 1
 30 ECDA 1   1
 31 NCPA 1   1
 32 Statistical Officer    1   1
33  WDO    1 1
34 CRPA    1 1
35 Counsiling Assistant  1   1
36 RDO  1   1
37 Science & Technology Officer  1   1
38  Colonisation Officer (Temp.)    1
39  Field Instructor - Land (Temp.)    1 
40  Field Cordinator - Vithatha     1 
41  DA (Motor Traffic)     1  
42  DA (Land)   
43  DA (Rural Development)   
44  Needle Work Demo   
45  Land Use Planning Officer   
46  DA (Industry)   
47  YSO   
48  Palmyra Development Board Officer   
   Total 116  154  270 

 

News & Events

05
මාර්2021
சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு

சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு

சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மெச்சுரை வழங்கல் நிகழ்வு...

04
මාර්2021
மகளிர் அபிவிருத்தி நிலைய வருடாந்த கண்காட்சி - 2021

மகளிர் அபிவிருத்தி நிலைய வருடாந்த கண்காட்சி - 2021

வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் கோப்பாய் பிரதேச...

08
පෙබ2021
73 வது சுதந்திர தினம்- 2021

73 வது சுதந்திர தினம்- 2021

73 வது சுதந்திர தினம் 2021.02.04  ம் திகதி...

01
පෙබ2021
பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் - 2020 - இரண்டாம் கட்டம்

பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் - 2020 - இரண்டாம் கட்டம்

பட்டதாரி / டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொடுக்கும் வேலைத்திட்டம் -...

01
පෙබ2021
பிரிவுபசார விழா - 2021

பிரிவுபசார விழா - 2021

எமது பிரதேச செயலக ஊழியர் நலன்புரி சங்கத்தினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட...

26
ජන2021
பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டம் - 2021

பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டம் - 2021

பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டமானது 16.01.2021 ஆம் திகதி...

01
ජන2021
2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

11
දෙසැ2020
Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions

Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions

Seminars on Pension Procedures and Disciplinary Actions...

08
ඔක්2020
Sports Competitions between Registered Clubs - 2020

Sports Competitions between Registered Clubs - 2020

Award Ceremony of the Sports Competitions between Registered...

08
ඔක්2020
Honorable Minister Visit

Honorable Minister Visit

The Hon. Minister of Coconut, Kithul, Palmyrah and...

09
සැප්2020
Training under the Programme for Placement of Unemployed Graduates / Diploma Holders - 2020

Training under the Programme for Placement of Unemployed Graduates / Diploma Holders - 2020

Appointment letters were ceremonially presented to the...

08
ජූලි2020
The event of delivering cheques

The event of delivering cheques

The event of delivering cheques to the...

12
ජූනි2020
World Environmental Day-2020

World Environmental Day-2020

Marking the World Environmental Day, Environmentally appropriate...

03
ජූනි2020
The second phase of payments of Rs.5000

The second phase of payments of Rs.5000

  The second phase of payments of...

13
පෙබ2020
பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டியில் வெற்றி...

05
පෙබ2020
72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம் 2020.02.04  ம் திகதி...

27
ජන2020
வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

ஊழியா் நலன்புரிச்சங்கத்தினால் நடாத்தப்படும் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் நிகழ்வு 2020.01.18...

20
ජන2020
பொங்கல் விழா - 2020

பொங்கல் விழா - 2020

இன்று (2020.01.16) எமது பிரதேச செயலகத்தில் தைப்பொங்கல் நிகழ்வு...

Scroll To Top