இல பதவி  அனுமதிக்கப்பட்ட ஆளணி உண்மையான ஆளணி வெற்றிடங்கள் மேலதிக ஆளணி
01 பிரதேச செயலாளர் 01 01 - -
02 உதவி பிரதேச செயலாளர் 01 01 - -
03 கணக்காளர் 01 01 - -
04 பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 01 02 - 1
05 நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 01 01 - -
06 நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (கிராம சேவகர்) 01 01 - -
07 உதவி மாவட்ட பதிவாளா் 01 01 - -
08 மொழிபெயா்ப்பாளா்(தமிழ்-ஆங்கிலம்) 01 01  - -
09 மொழிபெயா்ப்பாளா்(சிங்களம்-தமிழ்) 01 0 01 -
10 அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளா் 01 01 - -
11 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 10 13 - 03
12 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி ) 40 44 - 04
13 தொழில்நுட்ப அலுவலர் 01 01 - -
14 முகாமைத்துவ உதவியாளர் ( 1) 18 18 - -
15 முகாமைத்துவ உதவியாளர்(11) 05 05 - -
16 முகாமைத்துவ உதவியாளர்(111) 11 10 01 -
17 கிராம சேவகா்(1) 07 07 -  -
18 கிராம சேவகா்(111) 24 20 04 -
19  தகவல் தொடா்பாடதொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தா்  01  0  01  -
 20 தொழில்நுட்ப உதவியாளா் 01 01 -  -
 21 அலுவலகபணியாளா்கள்(விசேட) 04 04 -  -
22 அலுவலகபணியாளா்கள்(111) 07 06 01 -
 23 சாரதிகள் 02 02 -  -

 

ஆளணி விபரம் 31.05.2019

இல பதவி ஆண் பெண் மொத்தம்
1 பிரதேச செயலாளர்   1 1
2 உதவிப் பிரதேச செயலாளர்   1 1
3 கணக்காளர்   1 1
4 உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்   1 1
 5  உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் (தற்காலிகம்)  1    1 
6 நிர்வாக உத்தியோகத்தர்   1    1 
7 நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (கிராம சேவகர்)  1   1
8 மொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ்-ஆங்கிலம்)    1 
9 முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள்  4 30   34 
 10 தொழில்நுட்ப  அலுவலர்  
 11 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்  
 12 அலுவலக பணியாளர்கள்  10   10 
 13 சாரதிகள்  1     1
 14 அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர்   1   1
 15 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் (திட்டமிடல்)   13   30 43
 16 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள்  1  12 13
 17 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் (வெளிக்களம்)  4  24 28
 18 கிராம சேவகர்கள்  17  9 26
 19 சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்கள்  39  21 60
 20 தெழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள் (ஒப்பந்த அடிப்படையில்)  
 21 பட்டதாரி பயிலுனா்கள் 14 
 22 காவலாளி (விதாதா வள நிலையம்)  
 23 பயிலுனர்கள் 1
 24 உதவி மாவட்ட பதிவாளர்  
 25 சமூக சேவைகள் உத்தியோகத்தர்  
 26 ஓய்வூதிய அலுவலர்  
 27 விளையாட்டு உத்தியோகத்தர்   1
 28 கலாச்சார உத்தியோகத்தர்  
 29 மனித வள அபிவிருத்தி உதவியாளர்   1 1
 30 முன்பள்ளி பிள்ளை அபிவிருத்தி உதவியாளர் 1   1
 31 தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு உதவியாளர் 1   1
 32 புள்ளிவிபரவியல் உத்தியோகத்தர்    1   1
33  பெண்கள் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    1 1
34 சிறுவர் உரிமை மேம்பாட்டு உதவியாளர்    1 1
35 உளவளத்துறை உதவியாளர்  1   1
36 கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  1   1
37 விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்  1   1
38  குடியேற்ற உத்தியோகத்தர் (தற்காலிகம்)   1
39  வெளிக்கள போதனாசிரியர்-காணி (தற்காலிகம்)    1 
40  வெளிக்கள இணைப்பாளர்-விதாதா    1 
41  அபிவிருத்தி உதவியாளர் (மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம் வடக்கு)    1  
42  அபிவிருத்தி உதவியாளர் (காணி)  
43  அபிவிருத்தி உதவியாளர் (கிராம அபிவிருத்தி)  
44  தையல் போதனாசிரியர்   
45  காணி பயன்பாட்டு திட்டமிடல் உத்தியோகத்தர்   
46  அபிவிருத்தி உதவியாளர் (தொழில்துறை)  
47  இளைஞர் சேவைகள்  
48  பனை அபிவிருத்தி சபை உத்தியோகத்தர்   
   மொத்தம் 116  154  270 

 

News & Events

20
ஜன2020
பொங்கல் விழா - 2020

பொங்கல் விழா - 2020

இன்று (2020.01.16) எமது பிரதேச செயலகத்தில் தைப்பொங்கல் நிகழ்வு...

01
ஜன2020
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

30
டிச2019
சூாிய கிரகணம்-2019

சூாிய கிரகணம்-2019

2019.12.26 வியாழக்கிழமை சூாிய கிரகணம் பாா்ப்பதற்கான மாணவா்களை தொிவு...

13
டிச2019
கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம்"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் அச்சுவேலி தெற்கு...

12
டிச2019
நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

கோப்பாய் தெற்கு கிராம அலுவலர் J/260 பிரிவில் அமைந்துள்ள...

12
டிச2019
Hardware Training-2019

Hardware Training-2019

அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான கணனி வன்பொருள் தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் ...

12
டிச2019
இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

''எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணம்'' எனும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல்...

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

08
நவ2019
விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019 இன்று (2019.11.05)...

01
நவ2019
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019 பிரதேச...

01
நவ2019
தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

அச்சுவேலி மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி மண்டபத்தில் ஆவரங்கால் சமுர்த்தி...

01
நவ2019
உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

யா/அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு "உலக விஞ்ஞான தினத்தை" முன்னிட்டு...

01
நவ2019
சிறுவா் தினம் - 2019

சிறுவா் தினம் - 2019

கோப்பாய் பிரதேச செயலக சிறுவர் சபா நடாத்தும் சர்வதேச...

14
அக்2019
Mobile Phone Repairing Training(Basic)

Mobile Phone Repairing Training(Basic)

  Mobile Phone Repairing Training(Basic ) contucted...

14
அக்2019
PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

  விதாதா வள நிலையத்தினால் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில்...

14
அக்2019
நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

எமது பிரதேச செயலக நவராத்திாி பூஜையும் வாணிவிழா நிகழ்வின் கலைநிகழ்வுகளின்...

11
அக்2019
பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

  வடக்குமாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

20
ஜன2020
பொங்கல் விழா - 2020

பொங்கல் விழா - 2020

இன்று (2020.01.16) எமது பிரதேச செயலகத்தில் தைப்பொங்கல் நிகழ்வு...

01
ஜன2020
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

30
டிச2019
சூாிய கிரகணம்-2019

சூாிய கிரகணம்-2019

2019.12.26 வியாழக்கிழமை சூாிய கிரகணம் பாா்ப்பதற்கான மாணவா்களை தொிவு...

13
டிச2019
கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம்"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் அச்சுவேலி தெற்கு...

12
டிச2019
நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

கோப்பாய் தெற்கு கிராம அலுவலர் J/260 பிரிவில் அமைந்துள்ள...

12
டிச2019
Hardware Training-2019

Hardware Training-2019

அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான கணனி வன்பொருள் தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் ...

12
டிச2019
இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

''எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணம்'' எனும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல்...

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

08
நவ2019
விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019 இன்று (2019.11.05)...

01
நவ2019
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019 பிரதேச...

01
நவ2019
தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

அச்சுவேலி மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி மண்டபத்தில் ஆவரங்கால் சமுர்த்தி...

01
நவ2019
உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

யா/அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு "உலக விஞ்ஞான தினத்தை" முன்னிட்டு...

01
நவ2019
சிறுவா் தினம் - 2019

சிறுவா் தினம் - 2019

கோப்பாய் பிரதேச செயலக சிறுவர் சபா நடாத்தும் சர்வதேச...

14
அக்2019
Mobile Phone Repairing Training(Basic)

Mobile Phone Repairing Training(Basic)

  Mobile Phone Repairing Training(Basic ) contucted...

14
அக்2019
PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

  விதாதா வள நிலையத்தினால் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில்...

Scroll To Top